Tìm kiếm

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Tiểu luận Phân tích các nguyên lý sáng tạo khoa học trong lĩnh vực thương mại điện tử | SÁCH | LUANVAN.VN CHIA SẺ LUẬN VĂN, TÀI LIỆU, ĐỀ TÀI THAM KHẢO

Mục lục

Chương 1: Khái quát 40 nguyên lý sáng tạo 6

Nguyên lý phân nhỏ 6

Nguyên lý "tách khỏi" 6

Nguyên lý phẩm chất cục bộ 6

Nguyên lý phản đối xứng 6

Nguyên lý kết hợp 6

Nguyên lý vạn năng 6

Nguyên lý "chứa trong" 7

Nguyên lý phản trọng lượng 7

Nguyên lý gây ứng suất sơ bộ 7

Nguyên lý thực hiện sơ bộ 7

Nguyên tắc dự phòng 7

Nguyên tắc đẳng thế 7

Nguyên tắc đảo ngược 8

Nguyên tắc cầu (tròn) hóa 8

Nguyên tắc linh động 8

Nguyên tắc giải "thiếu" hoặc "thừa" 8

Nguyên tắc chuyển sang chiều khác 8

Nguyên tắc sử dụng các dao động cơ học 9

Nguyên tắc tác động theo chu kỳ 9

Nguyên tắc liên tục tác động có ích 9

Nguyên lý "vượt nhanh" 9

Nguyên lý biến hại thành lợi 9

Nguyên lý quan hệ phản hồi 10

Nguyên lý sử dụng trung gian 10

Nguyên lý tự phục vụ 10

Nguyên lý sao chép 10

Nguyên lý "rẻ" thay cho "đắt" 10

Thay thế sơ đồ cơ học 10

Sử dụng các kết cấu khí và lỏng 11

Sử dụng vỏ dẻo và màng mỏng 11

Sử dụng các vật liệu nhiều lỗ 11

Nguyên lý thay đổi màu sắc 11

Nguyên lý đồng nhất 11

Nguyên lý phân hủy hoặc tái sinh các phần 12

Thay đổi các thông số hóa lý của đối tượng 12

Sử dụng chuyển pha 12

Sử dụng sự nở nhiệt 12

Sử dụng các chất oxy hóa mạnh 12

Thay đổi độ trơ 12

Sử dụng các vật liệu hợp thành (composite) 13

Chương 2: Tìm hiểu về thương mại điện tử 14

Khái niệm 14

Các đặc trưng của thương mại điện tử 15

Các cơ sở để phát triển thương mại điện tử 16

Các loại hình giao dịch thương mại điện tử 17

Các hình thức hoạt động chủ yếu của thương mại điện tử 19

Lợi ích của thương mại điện tử 22

Cấu trúc thông dụng của một vvebsite thương mại điện tử 24

Chương 3: Phân tích những nguyên lý sáng tạo đã áp dụng vào thương mại điện tử 27

Nguyên tắc phân nhỏ 27

Nguyên tắc "tách riêng" 27

Nguyên tắc phẩm chất cục bộ 28

Nguyên tắc kết hợp 28

Nguyên tắc vạn năng 28

Nguyên tắc chứa trong 29

Nguyên tắc thực hiện sơ bộ 29

Nguyên tắc dự phòng 29

Nguyên tắc đảo ngược 29

Nguyên tắc năng động 30

Nguyên tắc chuyển hại thành lợi 30

Nguyên tắc quan hệ phản hồi 31

Nguyên tắc sử dụng trung gian 31

Nguyên tắc sao chép 31

Nguyên tắc rẻ thay cho đắt 31

Nguyên tắc đổi màu 31

Nguyên tắc đồng nhất 32

Kết luận 33

Tài liệu tham khảo 34

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Bình (84 Trang) | KINH TẾ | LUANVAN.VN CHIA SẺ LUẬN VĂN, TÀI LIỆU, ĐỀ TÀI THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................... 1
CHƯƠNG I: SỰ
CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI
TỈNH NINH BÌNH.................................................................... 3
1.1. Kế hoạch hoá trong nền kinh tế thị
trường..........................................................
3
1.1.1. Khái
niệm và vai trò của kế hoạch trong nền kinh tế thị trường............... 3
1.1.1.1. Khái niệm về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội................................ 3
1.1.1.2. Vai trò của kế hoạch trong nền kinh tế thị trường............................... 4
1.1.2. Sự
khác biệt của kế hoạch hoá tập trung và kế hoạch hoá trong nền kinh tế thị
trường....................................................................................................................................... 5
1.1.2.1. Sự khác biệt về bản chất.......................................................................... 5
1.1.2.2. Khác biệt về hệ thống chỉ tiêu kế hoạch............................................... 7
1.1.2.3. Khác biệt về trình tự xây dựng................................................................ 9
1.1.2.4. Khác nhau về công tác theo dõi- đánh giá............................................ 9
1.1.3. Quy
trình lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội..................................... 10
1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác
lập kế hoạch tại tỉnh Ninh Bình........
12
1.2.1. Vai
trò của kế hoạch cấp tỉnh...................................................................... 12
1.2.2. Các bộ
phận cấu thành của hệ thống kế hoạch cấp tỉnh.......................... 13
1.2.3. Những
hạn chế của công tác lập kế hoạch cấp tỉnh.................................. 14
1.2.3.1. Quy trình lập kế hoạch còn mang nặng tính chất của thời kỳ bao
cấp
14
1.2.3.2. Phương pháp lập kế hoạch mang tính truyền thống........................... 15
1.2.3.3. Hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu thiếu tính thực tiễn................................. 15
1.2.3.4. Công tác dự báo, thu thập thông tin còn sơ sài................................... 15
1.2.3.5. Thiếu sự phối hợp giữa các bên trong quá trình lập kế hoạch......... 16
1.2.4. Những
yêu cầu đổi mới trong công tác lập kế hoạch cấp tỉnh................. 16
1.2.4.1. Lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội cấp tỉnh phải tuân thủ
theo quy trình thống nhất với lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của quốc
gia................................
16
1.2.4.2. Kế hoạch cấp tỉnh đảm bảo tính linh hoạt, chủ động và sáng tạo... 19
1.2.4.3. Kế hoạch cấp tỉnh đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững............... 19
1.2.5. Sự cần
thiết phải hoàn thiện công tác lập kế hoạch cấp tỉnh tại Ninh Bình         20
CHƯƠNG II.
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ- XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2006- 2010............................................................................. 21
2.1. Điều kiện tự nhiên của tỉnh Ninh Bình.............................................................. 21
2.1.1. Vị trí
địa lý, đất đai và địa hình................................................................... 21
2.1.2. Khí
hậu, thuỷ văn........................................................................................... 22
2.1.3. Dân số
và đơn vị hành chính........................................................................ 22
2.1.4. Tài
nguyên thiên nhiên.................................................................................. 24
2.1.5. Hệ
thống giao thông và hệ thống sông ngòi............................................... 25
2.2. Thực trạng phát triển kinh tế- xã hội
tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006-2010.
26
2.2.1. Toàn
cảnh kinh tế- xã hội trong giai đoạn qua.......................................... 26
2.2.2. Thực
trạng về kinh tế..................................................................................... 29
2.2.2.1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.................................................. 29
2.2.2.2. Công nghiệp và xây dựng...................................................................... 33
2.2.2.3. Dịch vụ..................................................................................................... 34
2.2.3. Thực
trạng về xã hội...................................................................................... 36
2.2.3.1. Giáo dục................................................................................................... 36
2.2.3.2. Y tế............................................................................................................ 37
2.2.3.3. Văn hoá- thông tin- thể thao................................................................. 39
2.2.3.4. Lao động- việc làm, xoá đói giảm nghèo và các chính sách xã hội 39
2.3. Thực trạng lập kế hoạch phát triển
kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Bình...............
41
2.3.1. Quy
trình lập kế hoạch.................................................................................. 41
2.3.1.1. Căn cứ lập kế hoạch............................................................................... 41
2.3.1.2. Quy trình xây dựng kế hoạch................................................................ 42
2.3.2. Phương pháp lập kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội................................ 43
2.3.2.1. Phương pháp phân tích thực trạng trong lập kế hoạch...................... 44
2.3.2.2. Phương pháp xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong lập kế
hoạch           
45
2.3.3. Nội
dung kế hoạch......................................................................................... 45
2.3.4. Đội
ngũ tham gia lập kế hoạch..................................................................... 46
2.4. Đánh giá về công tác lập kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006- 2010................................................................................................................................
47
2.4.1. Những
thành công đạt được.......................................................................... 47
2.4.1.1. KH được xây dựng đã mang tính định hướng..................................... 47
2.4.1.2. Kế hoạch  đã chú trong
nhiều đến các vấn đề môi trường và xã hội
47
2.4.1.3. Có sự phân cấp trong công tác kế hoạch............................................. 48
2.4.1.4. Kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng............................................. 48
2.4.2. Những
hạn chế................................................................................................ 49
2.4.2.1. Chất lượng bản kế hoạch còn thấp....................................................... 50
2.4.2.2. Xây dựng kế hoạch thiếu tính khả thi.................................................. 50
2.4.2.3. Hoạt động theo dõi- đánh giá kế hoạch chưa cao.............................. 51
2.4.3. Nguyên
nhân chính của các hạn chế........................................................... 52
CHƯƠNG III.
ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
XÃ HỘI  TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2011-
2015..... 53
3.1. Xu hướng và những yếu tố thuận lợi góp
phần hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình..............................................................................................
53
3.1.1. Xu
hướng đổi mới trong kế hoạch đang diễn ra mạnh mẽ....................... 53
3.1.2. Xu
hướng phân cấp và trao quyền trong quản lý kinh tế hiện nay......... 53
3.1.3. Công
tác cải cách thể chế nhà nước đang được triển khai rộng rãi........ 53
3.1.4. Những
biến đổi nhanh chóng về môi trường phát triển kinh tế của địa phương trong điều
kiện hội nhập toàn cầu............................................................................................. 54
3.1.5. Tính
chất cạnh tranh ngày càng gay gắt trong quá trình phát triển kinh tế của các
địa phương..................................................................................................................................... 54
3.2. Quan điểm và định hướng hoàn thiện
công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-
2015..........................................................................................
55
3.2.1. Quan
điểm....................................................................................................... 55
3.2.1.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội một
cách toàn diện   
55
3.2.1.2. Xây dựng quy trình lập kế hoạch một cách có hiệu quả................... 55
3.2.1.3. Cải thiện các điều kiện phục vụ công tác lập và thực hiện kế
hoạch
56
3.2.2. Định
hướng..................................................................................................... 57
3.2.2.1. Thay đổi tư duy nhận thức về công tác lập kế hoạch........................ 57
3.2.2.2. Đổi mới quy trình lập kế hoạch............................................................ 58
3.2.2.3. Đổi mới phương pháp lập kế hoạch..................................................... 58
3.2.2.4. Lập kế hoạch  gắn liền với
nguồn lực..................................................
59
3.2.2.5. Tăng cường sự tham gia của các bên có liên quan trong lập kế
hoạch
61
3.3. Một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu
hướng tới hoàn thiện công tác lập kế hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011- 2015..........................................................................................
62
3.3.1. Rà
soát và chấn chỉnh công tác lập và thực hiện các quy hoạch các chính sách            62
3.3.2. Xây
dựng một quy trình mới trong công tác lập kế hoạch....................... 63
3.3.3. Sử
dụng các công cụ lập kế hoạch mới trong quy trình xây dựng kế hoạch         66
3.3.4. Thể
chế hóa sự tham gia của các bên liên quan vào quy trình xây dựng và thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội............................................................................. 68
3.3.5. Tuyên
truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp về quy trình hoàn thiện kế
hoạch hoá nói chung và công tác lập kế hoạch nói riêng................................... 69
3.6. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công
tác lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 
tỉnh Ninh Bình................................................................................................................................
70
KẾT LUẬN........................................................................................................................ 71
DANH MỤC TÀI
LIỆU THAM KHẢO......................................................................... 73


Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Cách dạy chó làm theo mệnh lệnh!

Cách dạy chó làm theo mệnh lệnh!
Tất cả chúng ta đều biết chó là một thú cưng rất được chiều chuộng trong các gia đình hiện nay. Nó không những là thú giữ nhà-trợ thủ đắc lực để chống trộm mà con là "bạn" của con người, đặc biệt là nhiều giống chó được huấn luyện trở thành những vệ sĩ 4 chân bảo vệ thân chủ, tấn công tội phạm, chó nghiệp vụ...